تبلیغات
از همه چی از همه رنگ - نمونه سوال دوم تجربی - شیمی آزمایشگاه 2
 
از همه چی از همه رنگ
 
 
چهارشنبه 31 خرداد 1391 :: نویسنده : مینا یوسفی

1- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چیست؟

1) آلفا الکترون و بتا پروتون

 2) آلفا هسته هلیم و بتا الکترون

3) آلفا هلیم دو بار مثبت و بتا پروتون

4) آلفا امواج الکترو مغناطیسی وبتا الکترون


2- اوربیتال S 1 در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع 2) تراکم ابر الکترونی 3) تعداد الکترون 4) شکل ابر الکترونی


3- عدد جرمی عنصری 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون های هسته آن برابر 3 است این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی جای دارد؟ 1) دوم 2) سوم 3) چهارم 4) پنجم


4- کدام عدد اتمی به عنصری مربوط است که تعداد الکترون های آخرین لایه آن بیشتر است؟


1) 13                     2)14                          3) 15                          4) 19


5- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن کدام است؟


1) 16                        2) 32                         3) 15                          4) 17


6- Cl دارای دو ایزوتوپ است که عدد جرمی آنها 32 و 37 می باشد ایزوتوپ سنگین چند نوترون دارد؟


1) 17                 2) 20                    3) 18                      4)37


7- یون M دو بار مثبت در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر M کدام است؟


1) 16                 2) 12                          3) 20                         4) 8


8- کدام یک از مدل های اتمی زیر طرح کاملتری را برای ساختار اتم وآرایش الکترونی آن ارائه می دهد؟


1) دالتون               2) بور                   3) رادرفورد               4) اوربیتالی


9- ناحیه معینی از فضای اطراف هسته که بیشترین احتمال حضور الکترون را دارد چه نامیده می شود؟


1) لایه الکترونی              2) سطح مرزی


3) تراز انرژی                  4) اوربیتال اتمی


10- در مدل اتمی بور ، در مداری که با n=4 مشخص می شود حداکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟


1) 2                  2) 8                     3) 18                     4) 32


11- کدام مطلب در مورد تراز انرژی d3 نادرست است؟


1) با 10 الکترون کاملا پر می شود 2) در اتم Fe26 قبل از تراز S4 پر می شود


3) در اتم K19 سطح آن از تراز S4 بالاتر است 4) دارای پنج اوربیتال


12- یون x سه بار منفی در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر x کدام است ؟


1) 16                2) 12                   3) 20                 4) 15


13- آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصر Sn 50 کدام است؟


1) 5S2; 5P2 2)      5S2; 5P1 3)      4d10, 5S2 4)        4d3 ; 5S2


14- در کدام دو عنصرآخرین تراز الکترونی اشغال شده نیمه پر است؟


29Cu,27Co(4       27Co,25Mn (3       30Zn,25Mn(2      25Mn,24Cr(1


15- کدام گزینه با مدل اتمی بوهر سازگار نیست؟


1) در اتم هسته ای وجود دارد با بار مثبت        2) مدار دوم حداکثر 8 الکترون دارد


3) الکترونها در مدارهای مشخص بدور هسته در حال گردشند 4) الکترونها در گردش بدور هسته ایجاد ابر الکترونی می کنند


16- حداکثر تعداد الکترونهایی که یک اوربیتال در زیر لایه d3 در خود جای می دهد کدام است؟


1) 2                      2) 10                      3) 5                      4) 1


17- پس از پر شدن تراز s4، الکترون اضافی اتم ها در کدام تراز فرعی انرژی آن ها جای می گیرد؟


2) 4P 3)                    4d 4)                  4f 1)                  3d


18- کتاب شیمی دان شکاک از چه دانشمندی است؟


1) جان دالتون         2) ارسطو              3) رابرت بویل          4) جوزف تامسون


19- تالس فیلسوف یونانی کدام مورد زیر را عنصر اصلی سازنده جهان هستی می دانست؟


1) آتش          2) آب            3) خاک            4) باد


20- کدامیک از عناصر اربعه ارسطو نمی باشد؟

1) آتش              2) هوا              3) باد                4) خاک


21- مطابق نظریه اتمی تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگی دارد؟

1) پروتون            2) نوترون             3) هسته              4) الکترون


22- کدام پرتو زیر می تواند از ورقه آلومینیومی عبور کند؟

1) آلفا                2) بتا                3) گاما                   4) کاتدی


23- تعداد جهش های بزرگ در انرژی های یونش متوالی کدام دو عنصر یکسان است؟


17C, 11D (4               17C,9A(3                  20B,17C(2                   20B,9A(1


24- سومین انرژی یونش کدام یک از عناصر زیر بیشتر است؟


1) B5 2)             Be 4 3)              Na 11 4)                 Ba 56


25- لایه های الکترونی M و L در کدام مورد زیر مانند یکدیگرند؟


1) تعداد اوربیتال     2) تعداد اوربیتال های S و        P 3) داشتن تراز      d 4)سطح انرژی


26- در بین 36 عنصر اول جدول تناوبی چند عنصر با آرایش اوربیتالیnS1 وجود دارد؟


1) 3                   2)4                  3) 5                         4) 6


27- آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصری به5 p 5ختم می شود عدد اتمی این عنصر کدام است؟


1) 53               2) 35                   3) 85                      4) 25


28- تعداد اوربیتال نیمه پر در اتم کدام عنصر در حالت پایه بیشتر است ؟


1) A 24 (2                    B25(3               33D (4               E 35


29- در عنصر شماره 56 جدول تناوبی کدام تراز فرعی در حالت عادی فاقد الکترون است؟


1) 6s 2)                4f 3)                4d 4)              5P30- آرایش الکترونی A دوبارمثبت به d83 ختم می شود آرایش الکترونی عنصر بعد از آن چگونه است؟


1) 3d10; 4S 2 (2    3d8; 4S 2 (3           3d9; 4S 2 (4    3d10; 4S 1


31- عدد جرمی عنصری (2z+3) است. تعداد نوترونهای آن کدام است؟( Z = عدد اتمی )


1)Z+1 (2         Z + 2 (3          Z + 3 (4           Z – 3


32- مطالعه روی پرتو ............ عنصرهای گوناگون باعث کشف عدد اتمی شد.


1) x           2) گاما                 3) بتا                      4) آلفا


33- نوترون توسط کدام دانشمند کشف شد؟

1) تامسون              2) رادرفورد                   3) چادویک               4) بونزن


34- طیف بین از طراحی کدام دانشمند است؟


1) بونزن             2) بوهر             3) چادویک                  4) دالتون


35- شکل اوربیتال تعیین کننده کدام ویژگی الکترون در فضای اطراف هسته است؟


1 ) سرعت الکترون     2) جهت حرکت الکترون     3) اسپین الکترون     4) احتمال حضور


36- وقتی تعدادی اوربیتال با انرژی ...... موجود باشد درابتدا هر یک از این اوربیتالها به وسیله .... الکترون با اسپین ..... اشغال می گردد.

1) متفاوت – دو – همسو                      2) یکسان – دو – ناهمسو


3) یکسان – یک – همسو                      4) متفاوت – یک – ناهمسو


37- کدام مقایسه زیر در مورد حد اکثر گنجایش یک اوربیتال در لایه های s,p,d,f صحیح است؟


1) f > d > p > s 2) f < d < p < s 3) f = d = p = 7S 4) f = d = p =s


38- کدام دو پرتو دارای بار الکتریکی همنام می باشند؟ 1) آلفا و بتا 2) بتا و گاما 3) آلفا و کاتدی 4) بتا و کاتدی


39- هدف رادرفورد در آزمایش بمباران ورقه نازک طلا با ذره های آلفا کدامیک از موارد زیر است؟


1) بررسی خواص اشعه کاتدی                    2) بررسی خواص اشعه رادیو اکتیو


3) تعیین موقعیت بارهای مثبت و منفی در اتم 4) بررسی انحرافهای یونهای مثبت در میدان مغناطیسی


40- ایزوتوپهای یک عنصر در کدام مورد زیر متفاوتند؟

1) تعداد الکترون         2) عدد اتمی              3) تعداد نوترون               4) تعداد پروتون


41- کدامیک از موارد زیر جزء نظریه اتمی دالتون نمی باشد؟


1) اتمها غیر قابل تجزیه هستند و از بین نمی روند

2) اتمهای هر عنصر یکسان بوده و جرم یکسان دارند

3) از متصل شدن اتمهای عناصر مختلف به هم مولکول بوجود می آید

4) اتمهای عناصر گوناگون ظرفیت های متفاوت دارند


مجموعه سوالات تستی شیمی 21)جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چیست؟


1) آلفا الکترون و بتا پروتون             2) آلفا هسته هلیم و بتا الکترون


3) آلفا هلیم دو بارمثبت و بتا پروتون    4) آلفا امواج الکترومغناطیسی و بتا الکترون


2- اوربیتال S1در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟


1) اندازه شعاع       2) تراکم ابر الکترونی      3)تعداد الکترون      4) شکل ابر الکترونی


131 126 131 132


3- کدامیک از اتمهای A و B و D و E ایزوتوپ یکدگرند؟


Z Z-1 Z-1 Z+11)A,D 2) B,D 3) C,E 4) A,B


4- عدد جرمی عنصری 45 و تفاوت تعداد نوترون و پروتون ها هسته آن برابر 3 است این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی جای دارد؟

1) دوم          2) پنجم             3) سوم              4) چهارم


5- اگر اتم X هم ردیف اتمی با آرایش الکترونی S4 و هم ستون اتمی باآرایش الکترونی P2باشد اتم X چیست؟


1)AL 2)                   As 3)                 Ga 4)              P


13 32 31 15


6- اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر P24باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد؟


1) گروه 14 تناوب 2       2) گروه 2 تناوب 4       3) گروه 14 تناوب 4     4) گروه 6 تناوب 2


7- کدام عدد اتمی به عنصری مربوط است که تعداد الکترونهای آخرین لایه آن بیشتر است؟


1)13         2) 14         3) 15          4) 19


8- عنصر ژرمانیم با عدد اتمی 32 با کدام عنصر هم گروه است؟


1)AL 2) Cl 3) S 4) Si


13 17 16 14


9- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتونو نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن کدام است؟


1)16         2) 32          3) 15         4) 17


10- Cl دارای دو ایزوتوپ است که عدد جرمی آنها 35 و 37 می باشد ایزوتوپ سنگین چند نوترون دارد؟


1) 17        2) 20          3) 18        4) 37 +2


11- یون M در لایه M خود 8 الکترون دارد عدد اتمی عنصر M کدام است؟ 1) 16 2) 12 3) 20 4) 8


12- کدام یک از مدل های اتمی زیر طرح کامل تری را برای ساختار اتم و آرایش الکترونی آن ارائه می دهد؟


1) لایه الکترونی      2) سطح مرزی      3) تراز انرژی      4) اوربیتال اتمی


3- در مدل اتمی بور ، در مداری که با n = 4 مشخص می شود و حد اکثر چه تعداد الکترون به دور هسته در حال گردش است؟


1) 2       2) 8        3) 18         4) 32


14- کدام مطلب در مورد تراز انرژی <span dir="LTRسوالات تشریحی وتستی بخش 4 پیوند کووالانسی1-رسانایی الکتریکی بسیار کم آب خالص نشان دهندة چیست؟


2-پیوند کووالانسی چگونه تشکیل می شود؟


3-چرا وقتی بین دو اتم هیدروژن بوجود می آید انرژی آزاد می شود؟


4-پیوند کووالانسی قطبی و غیر قطبی را تعریف کنید.


5-ساختار لوویس را تعریف کرده وبرای هر یک از گونه های زیر آن را رسم کنید.


1) lcl 2) AsF 3) PF 4) BrF


6-پیوند های قطبی و غیر قطبی را درپیوند های زیر مشخص کنید. 1) Cl_Cl 2) H_Cl


7_در هر یک ازپیوند های زیر راستا و جهت قطبیت پیوند چگونه است؟ 1) l_Cl 2) S_O


8_کدام یک از پیوندهای زیر قطبی تر است؟ 1) O_F 2) S_F


9_شکل هندسی مولکول COو SO را باتوجه به ساختار لوویس آن تعیین کنید.


10-شکل هندسی مولکول CH را تعیین کنید.


11_چرا زاویة پیوند در مورد SO به جای 120 درجه برابر 5/119 درجه می باشد؟


12-شکل هندسی مولکولهای NH و H O را پیش بینی کنید.


13_پیوند های هیدروژنی چه هنگامی تشکیلمی شوند؟


14_شکل فضایی مولکول های زیر را پیش بینی کنید. 1) PF 2) COCl


15-فرمول تجربی یا فرمول مولکولی کدامیک تصویر بهتر از مولکول در اختیار می گذارد؟تست شیمی (2) فصل دوم خواص تناوبی عنصرها


1 – اگر آخرین تراز انرژی اتم یک عنصر 2P4 باشد عنصر به کدام گروه و تناوب تعلق دارد ؟


1) 14 و 2           2 ) 2 و 4            3 ) 14 و 4            4 ) 6 و 2


2 – کدام دسته سه تائی از عنصرها در یک دوره جدول تناوبی قرار دارند ؟


35Br , 23V , 19K (2 24Cr , 19K , 18Ar (1


16S , 12Mg ,8O (4 19K , 11Na , 3Li (3


3 – عنصر ژرمانیم با عدد اتمی 32 با کدام عنصر هم گروه است ؟


14Si (4 16S (3 17Cl (2 13Al (1


4 – اگر عنصری به دوره چهارم وگروه 11 تعلق داشته باشد آرایش الکترونی اتم آن به کدام گزینه ختم می شود ؟


4S2,4P6 ,4d1 (4 4S2 , 3d9 (3 3d1 , 4S2 , 4P6 (2 3d10 , 4S1 (1


5 – در مورد عنصری که عدد اتمی 21 دارد کدام گزینه درست است ؟


1 ) آخرین لایه آن سه الکترونی است             2 ) آخرین لایه آن یک الکترونی است


3 ) آخرین الکترونآن در d3 وارد می شود       4 ) از دسته لانتانیدها است


6- اختلاف تعداد عناصری که در دوره چهارم دارای تراز d کامل با تعداد عناصری که در این دوره دارای آرایش الکترونی S4 می باشد کدام است؟

1) 8        2) 6         3)10          4)5


7- عنصری از جدول تناوبی که تعداد الکترونهای لایه اصلی M آن دو برابر تعداد الکترونهای لایه اصلی N آن است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد؟

1) 11         2) 3         3) 1         4) 13


8- اگر آرایش الکترونی A دو بار منفی و D دوبار مثبت به P6 3 ختم شود کدام مطلب درست است؟


1) اتم D به دوره چهارم و اتم A به دوره سوم تعلق دارد. 2) اتم A به گروه چهارم و اتم D به گروه دوم تعلق دارد.


3) D اتم عنصر واسطه و A اتم عنصر اصلی است. 4) تفاوت تعداد الکترونهای A و D برابر 12 است.


9- لانتانیدها در ........ و اکتنیدها در .......... جدول تناوبی قرار گرفته اند؟


1) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 3      2) تناوب ششم گروه 3 – تناوب هفتم گروه 11


3) تناوب هشتم گروه 11- تناوب ششم گروه 11    4) تناوب هفتم گروه 3 – تناوب ششم گروه 3


10- لایه اصلی چهارم گنجایش چند الکترون را دارد و در عناصر تناوب چهارم حداکثر چند الکترون در این لایه وارد می شود ؟


1) 32 و 16          2) 32 و 32            3) 18 و 8           4) 32 و 8


11- کدام گفته زیر در مورد فلزات قلیائی درست نیست؟


1) حتی با آب سرد به سرعت واکنش می دهند.        2) آرایش الکترونی آخرین لایه آنها nS1


3) تفاوت اندازه شعاع اتمی و یونی آنها زیاد است  

4) با افزایش عدد اتمی دمای ذوب آنها افزایش می یابد


12- کلسیم(Ca20) نسبت به پتاسیم (K19) ..........


1) اتمهای بزرگتری دارد                                     2) چگالی کمتری دارد                                

3) آسانتر واکنش می دهد                                      4) شعاع اتمی کوچکتری دارد


13- در اتم عناصر دوره پنجم جدول تناوبی کدام دسته از ترازهای فرعی زیر در حال پرشدن هستند؟


1) 5S,5P,5d,5f 2) 4d,5S,5P,5d 3) 5S,5P,5d 4) 5S,4d,5P


14- عنصر A در گروه یک و در تناوب سوم و عنصر B در گروه 13 و در تناوب 4 قرار دارد . اختلاف عده پروتونهای این دو عنصر کدام است؟ 4) 25 3) 15 2)20 1)10


15- در جدول تناوبی چند عنصر شبه فلز با عدد اتمی کمتر از 30 وجود دارد و تناوب چهارم چند شبه فلز دارد؟


4) 1,3 3) 2, 4 2) 2,3 1) 2,2


16- هر اتم عنصر شماره ........ با سه اتم هیدروژن تشکیل یک مولکول می دهد؟

4) 32 3) 15 2) 17 1) 16


17- عنصری که تعداد الکترون در ترازهایS4 و P4آن در حالت عادی برابر است در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد و عدد اتمی آن کدام است؟

4) 22,14 3) 22,12 2 ) 32,14 1) 32,12


18- تنها عنصر شبه فلز مربوط به تناوب دوم جدول تناوبی به کدام گروه تعلق دارد ؟

4) 15 3) 14 2) 13 1) 2


19- چند عنصر در جدول تناوبی وجود دارد که در حالت پایه تراز P در لایه ظرفیت اتم آن نیمه پر می باشد؟


4)16 3) 7 2) 6 1) 5


20- عنصری در گروه 14 و دوره 5 قرار دارد عدد اتمی آن کدام است؟ 4)33 3) 50 2) 40 1)64


21- آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم عنصری در حالت بر انگیخته 3S 3P 3d است این عنصر به کدام دوره و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟

4)11,4 3) 15,4 2) 11,3 1) 15,3


22- در گروه فلزات قلیائی همگام با زیاد شدن عدد اتمی انرژی نخستین یونش کم می شود زیرا در این جهت


1) الکترونگاتیوی کم می شود            2) تعداد پروتونها زیاد می شود

3) شعاع اتمی کم می شود                 4) تعداد لایه های الکترونی زیاد می شود


3- کدامیک از 4 مورد زیر عدد اتمی لانتانیدها می باشد؟


4) 47 3) 65 2) 103 1) 89


4- گروه 15 از جدول تناوبی شامل .......... عنصر و ........... نافلز است.

4) 2,6 3) 3,5 2) 4,6 1) 2,5


25- مندلیف در برخی موارد برای نجات جدول تناوبی از فروپاشی کدام اصل را نادیده گرفته است؟


1) تشابه خواص فیزیکی در یک گروه 2) تشابه خواص شیمیائی در یک گروه


3) تشابه خواص شیمیائی در یک دوره تناوب 4) افزایش تدریجی جرم اتمی


26- در آرایش عادی الکترونی عنصری تعداد الکترونهای ترازهای d3 و P3 برابر است. کدام گزینه درباره این عنصر درست است؟


1) در تناوب سوم قرار دارد 2) در لایه ظرفیت اتم آن 4 اوربیتال نیمه پر وجود دارد


3) به گروه 6 تعلق دارد 4) به گروه 15 تعلق دارد


27- یونهای A یک بار مثبت و B دو بار مثبت و D دو بار منفی و E یک بار منفی آرایش الکترونی گاز نجیب Ar18 را دارند . شعاع کدام یون کوچکتر است؟ 1) A یک بار مثبت 2) B دو بار مثبت 3) D دو بار منفی 4) E یک بار منفی28- کدام دسته از عناصر زیر همگی پرتوزا می باشند؟


1) لانتانیدها              2) اکتنیدها               3) فلزهای قلیائی             4) فلزهای قلیائی خاکی

نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نوشین زمردزاده
جستجو

آمار وبلاگ