تبلیغات
از همه چی از همه رنگ - نمونه سوال سوم تجربی - شیمی 3
 
از همه چی از همه رنگ
 
 
چهارشنبه 31 خرداد 1391 :: نویسنده : مینا یوسفی

1- در هر واحد فرمولی ویتامین D1 دو اتم اکسیژن وجود دارد. 03/4 درصد این ترکیب را اکسیژن تشکیل می دهد . بر اساس این داده ها، جرم مولی ویتامین D1 را حساب کنید .

پاسخ : با توجه به این که جرم دو اتم اکسیژن برابر با32می باشد، پس می توان نتیجه گرفت که03/4 درصد واحد فرمولی این ترکیب جرمی برابر 32 دارد . با یک تناسب ساده جرم فرمولی این ترکیب بدست می آید .

4.03%                           32 amu

100%                            X                     

X = 794 amu   جرم واحد فرمولی ترکیب مورد نظر


                                                                  

 2- عنصر M ، کلرید MCl2 می دهد. این کلرید0/65 درصد کلر دارد. جرم اتمی M را با توجه به اینکه جرم اتمی کلر 5/35  است، محاسبه کنید .

پاسخ : ترکیب دارای دو اتم کلر است که جرم فرمولی آنها 71 می باشد و 0/65 درصد جرم ترکیب را تشکیل می دهد .

65%                              71 amu

100%                            X                                 X = 109.23

MCl2 :  M + (2 × 35.5 ) = 109.23               M = 38.23 amu3- عنصرهای X و Y ترکیبی تشکیل می دهند که 40٪ جرمی X و 60٪ جرمی Y  دارد . جرم اتمی X دو برابر جرم اتمی Y  است . فرمول تجربی این ترکیب چیست ؟

پاسخ : می توان مسئله را از روش تعیین فرمول تجربی با داشتن درصد عنصرهای تشکیل دهنده حل کرد . با توجه به اینکه جرم اتمی X دو برابر جرم اتمی Y می باشد، محاسبات به این صورت انجام می گیرد .   

  ۲۰ = ۲/۴۰  برای X    

۱ = ۲۰/۲۰

   ۶۰=۱/۶۰  برای 

۲۰=۳/۶۰

فرمول تجربی این ترکیب X1Y3   می باشد .4- مقدار معینی FeCl3 را کاملا اکسید می کنیم تا همه کلر آن به صورت گاز Cl2 آزاد شود . گاز Cl2 حاصل را برای تبدیل Si به SiCl4 به کار می بریم، 86/4 مول SiCl4 تولید می شود . چند مول FeCl3  اکسید شده است ؟

پاسخ : ابتدا واکنشهای انجام شده را به صورت موازنه شده می نویسیم.

                                                                                                  2FeCl3   →  2Fe  +  3Cl2

                                                                                                      Si  +  2Cl2   →  SiCl4

برای حل این نوع مسئله ها باید موازنه را به صورتی انجام دهیم که ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها در هر مرحله، همان ضرایب استوکیومتری فرآورده های واکنش مرحله قبل باشد . پس در این مسئله ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده های مرحله دوم، باید با ضرایب استوکیومتری فرآورده های مرحله یک برابر باشد . ضرایب موازنه به این صورت تغییر می کنند.

4FeCl3    →   4Fe   +   6Cl2       

                                                                                               3Si   +   6Cl2    →   3SiCl4

در این مسئله SiCl4 معلوم و FeCl3 مجهول می باشند . با شرحی که در موازنه واکنشها داده شد، چون ضرایب استوکیومتری در دو واکنش معادل شده است، لازم نیست که بخواهیم از واکنش اول مقدار کلر را محاسبه کرده و مقدار بدست آمده را در واکنش دوم وارد کنیم و فقط کافی است بر اساس یک معلوم و مجهول داده شده در مسئله و در نظر گرفتن ضرایب موازنه جواب را بدست آورد.                  

 5- برای تولید فسفر (V) اکسید، بخار فسفر و گاز اکسیژن به نسبت حجمی1 به5 ترکیب می شوند . مولکول بخار فسفر چند اتم فسفر دارد ؟

پاسخ : نسبتهای حجمی را به عنوان ضرایب استوکیومتری در معادله واکنش وارد می کنیم.

                                                                                                  1P4  +  5O2  →  P4O10

طبق معادله موازنه شده در یک مولکول فراورده 4 اتم فسفر دیده می شود پس بخار فسفر دارای چهار اتم بوده است .6- از ترکیب یک حجم کربن مونوکسید با یک حجم گاز کلر، یک حجم گازی به نام فسژن به دست می آید . فرمول شیمیائی فسژن چیست ؟

پاسخ : نسبتهای حجمی را به عنوان ضرایب استوکیومتری در معادله واکنش قرار می دهیم .

CO  +  Cl2  →  COCl2   فرمول شیمیائی فسژن7- 0/2 لیتر محلول 0/3 مولار AgNO3 را با 0/3 لیتر محلول 0/1 مولار BaCl2 مخلوط کرده ایم . مولاریته هر یون را در محلول حساب کنید .

پاسخ : معادله یونش هر یک از ترکیبهای داده شده به صورت زیر است .

AgNO3  →  Ag+   +  NO3-                          ,   BaCl2  →  Ba2+   + 2Cl-

چون محلولها با هم درون یک ظرف ریخته شده اند، حجم نهائی مخلوط برابر L 5 = L 3 + L 2 می باشد بنابر این باید غلظت هر یون را با استفاده از رابطه Cm1 . V1 = Cm2 . V2 در حجم 5 لیتر محاسبه کنیم .

[Ag+] اولیه = [AgNO3] = 3 mol/L   , [NO3-] اولیه = [AgNO3] = 3 mol/L

[Ba2+] اولیه = [BaCl2] = 1 mol/L   , [Cl-]  اولیه = 2[BaCl2] = 2 mol/L

تعیین غلظتها در حجم نهائی محلول ( 5 لیتر ) :

[Ag+] برای : Cm1 .V1 = Cm2 . V2       3 مولار × 2 L = Cm2 × 5 L                 Cm2 = 1.2 mol/L

[NO3-] برای : Cm1 .V1 = Cm2 . V2       3 مولار × 2 L = Cm2 × 5 L                 Cm2 = 1.2 mol/L

[Ba2+] برای : Cm1 .V1 = Cm2 . V2       1 مولار × 3 L = Cm2 × 5 L                 Cm2 = 0.6 mol/L

[Cl-] برای : Cm1 .V1 = Cm2 . V2            2 مولار × 3 L = Cm2 × 5 L                 Cm2 = 1.2 mol/L8- اگر درصد جرمی عنصر M در اکسیدی از آن با فرمول MO برابر 80 درصد باشد، درصد جرمی آن در اکسید M2O آن کدام است؟

   1) 98/78        2) 86/87           3) 88/88            4) 98/89             ( کنکور سراسری ریاضی 86 )

پاسخ : در اکسید MO ، 80 درصد فلز M وجود دارد پس 20 درصد آن اکسیژن است . با توجه فرمول MO که یک اتم اکسژن در آن وجود دارد، می توان جرم فلز M را بدست آورد.

                                                                                                20%                         16 g   

                                                                                               100%                        X

     X = 80 g     MO جرم مولی                   

جرم مولی  M = 80 – 16 = 64

                                      با داشتن جرم مولی M می توان درصد آن را در اکسید M2O  بدست آورد .

M2O جرم مولی = ( 2 × 64 ) + 16 = 144

144 g M2O                     ( 2 × 64 = 128 )g M

100 g M2O                                X                                     X = 88.88%9- اگر8 گرم از یک نمونه مس(II) اکسید ناخالص در واکنش کامل با گاز هیدروژن در گرما 2/1گرم کاهش جرم پیدا کند. درصد خلوص این اکسید در این نمونه کدام است؟(ناخالصی با هیدروژن واکنش نمی دهد.g/mol Cu = 64 , O = 16 )

پاسخ : معادله موازنه شده واکنش به این صورت است.

       CuO(s) + H2(g) →  Cu(s) + H2O(g)         

 کاهش جرم مربوط است به اکسیژن موجود در نمونه. یعنی می توان گفت:

                                                                                                              CuO        ~        O

80 g                    16 g

X =                      1.2 g                  X = 6 g  مقدار خالص نمونه    

درصد خلوص =

نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نوشین زمردزاده
جستجو

آمار وبلاگ